Inspiratie

Gemeente Amsterdam en de Vervoerregio.

Amsterdam is een van de eerste gemeenten die actief aan de gang is gegaan met de risicogerichte aanpak van verkeersonveiligheid door potentiele gevaren in het verkeer in beeld te brengen. Dat heeft zij gedaan voor zowel ‘harde infrastructuur’ als voor ‘verkeersgedrag’.

Weginfrastructuur; de NSI
Samen met de ANWB en SWOV is met scanauto’s de conditie van de 50-kilometerwegen onderzocht in het kader van de Network Safety Index (NSI). De NSI is een waarde voor de mate van veiligheid als gevolg van inrichting en omgeving van de weg. Amsterdam gebruikt deze gegevens bij het prioriteren van herprofileringen en groot onderhoud en bij het maken van afwegingen in projecten.

De komende jaren wil de Vervoerregio Amsterdam ook NSI voor de infrastructuur in de rest van regio toepassen. Omdat het NSI project in Amsterdam vrij gedetailleerd is, wordt samen met de regiogemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad op dit moment bekeken hoe de methodiek
vereenvoudigd kan worden door de SWOV een light versie te laten ontwikkelen.

Gedrag; Safety Performance Indicatoren (SPI’s)
Amsterdam brengt bovendien verkeersonveilig gedrag van verkeersdeelnemers in kaart onder de noemer ‘Safety Performance Index’. Naast bestaande beschikbare data is uitgebreid onderzoek gedaan naar aantal risico-indicatoren zoals snelheid, afleiding in verkeer en rijden onder invloed. Al deze indicatoren zijn in dashboard opgenomen. Doel is om 100% naleving van gewenste gedrag na te streven.

figuur1
Figuur 1 dasboard indicatoren verkeersgedrag gemeente Amsterdam
 
Uit de steekproeven van de Safety Performance Index weet Amsterdam bijvoorbeeld dat slechts 23% van de snorfietsers zich houdt aan de maximumsnelheid, dat voetgangers vaker door rood gaan dan fietsers en dat fietsverlichting een aandachtpunt blijft in Amsterdam: slechts 45% van de fietsers heeft de verlichting op orde. Door de metingen in de toekomst te herhalen krijgt Amsterdam inzicht in de ontwikkeling van risicovol gedrag, zodat nieuwe aanpakken hierop ontwikkeld kunnen worden.

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag werkt aan het opstellen van een nieuwe Kadernota Verkeersveiligheid voor de langere termijn, met concrete doelstellingen en een risicogerichte aanpak (SPI’s). Uitgangspunt hierbij vormt het SPV2030. Den Haag neemt deel aan proeftuinen / pilots rondom de risicogerichte aanpak, zoals voor snelheden en fietsinfrastructuur.

Op basis van de nota Straten, Wegen en Lanen is een selectie gemaakt van wegen met (subjectief) onveilige wegbeelden. Het gaat om wegen waar gebruik, vorm en functie niet goed in samenhang zijn. De genoemde wegvakken hebben een aantal gezamenlijke kenmerken die in combinatie leiden tot een (subjectief) onveilig wegbeeld:
Wijkontsluitingswegen met een 50 km/uur-regime;
  • Gedeeld gebruik van de rijbaan met bus/tram;
  • Geen aparte fietsvoorzieningen;
  • Gelegen midden in de wijk, veel functies (scholen/winkels) langs de weg en veel oversteekbewegingen.
De herinrichting van de wegen met een onveilig wegbeeld, incl. blackspots en 30km/uur gebieden, wordt zoveel mogelijk opgepakt in samenhang met andere werkzaamheden die ter plaatse moeten worden uitgevoerd.
 
Gemeente Rotterdam
Rotterdam ontwikkelt een instrument (voorspelmodel) voor de prioritering van verkeersonveilige locaties op basis van risico-indicatoren (zie onderstaande figuur). Historische ongevalsgegevens koppelen we in dit instrument aan verkeersgegevens (intensiteit/snelheid), wegkenmerken en omgevingskenmerken. Op deze manier bepalen we een risicoscore per wegvak en kruispunt. De locaties met het hoogste risico willen we in aanmerking laten komen voor infrastructurele verbeteringen.
 
figuur2
Impressie risico-voorspelmodel
 
Daarnaast brengen we in het kader van de proactieve aanpak steeds in kaart of er ontwikkelingen op ons afkomen die op de korte of middellange termijn een kans of bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. We ontwikkelen een toetsingskader voor verkeersveiligheid waarmee we nieuwe mobiliteitsvormen kunnen toetsen op verschil in massa, snelheid en verkeersruimte. Onze nieuwe aanpak wordt dermate adaptief, dat we dit nieuwe ontwikkelingen waar nodig steeds mee kunnen nemen.
 
Gemeente Tilburg
De gemeente Tilburg is bezig met het opstellen van een Verkeersveiligheidsagenda. Bij het opstellen van deze Verkeersveiligheidsagenda wordt het SPV 2030, het nieuwe Brabantse verkeersveiligheidsplan en de regionale gebiedsgerichte aanpak als uitgangspunt genomen. De Verkeersveiligheidsagenda wordt als onderdeel van de Mobiliteitsvisie Tilburg rond de zomer 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

Tilburg brengt het nieuwe risico-gestuurde denken in verkeersveiligheid in praktijk. Tilburg werkt data-gestuurd en proactief, blijft dicht bij de beleving van de burgers en betrekt hen actief. Tilburg werkt nauw samen met andere overheden, politie, OM en belangenorganisaties.

Tilburg werkt waar nuttig met experimenten en leert van de experimenten van anderen en zorgt dat verkeersveiligheid in alle relevante beleidsdomeinen van de gemeente ingebed wordt.

Data-gestuurd
Tilburg heeft de volgende gegevens in een GIS ondergebracht:
  • Ongevallen: BRON/STAR, CROSS, snelheden (FCD), data Veiligheid.NL, politie inventarisatie.
  • Beleving: locaties vanuit wijkregisseurs, kwaliteitsbeleving omgeving door scholen (obv enquête), zwartboek (= inventarisatie fietsknelpunten burgers).
  • Tilburgse infra-kenmerken: locaties scholen, vrijliggende fietspaden, bushaltes/routes, rotondes.
  • Toekomstige ontwikkelingen: mobiliteit en demografie.
Op basis van deze data worden speerpunten benoemd en maatregelen genomen onderverdeeld naar: educatie en communicatie; handhaving; infrastructuur en voertuig. Ook maatregelen gericht op monitoring en verdieping naar goede SPI en dataverzameling daarvoor.

 

Verkeersveiligheidscoalitie

Enkele tientallen organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, hebben de handen ineen geslagen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2017 onderschreven zij het Manifest Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit. In het Regeerakkoord is dit manifest omarmd. Link openen

 
Submenu openen

Handige links

No data found
© Copyright 2019 Kennisnetwerk verkeersveiligheid - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven